DARUJTE 2% Z DANE OTJ BANKA

Vážení priaznivci, rodičia a priatelia mládežníckeho futbalu OTJ BANKA.

Dovoľujeme si Vás osloviť s prosbou o poskytnutie 2% zo zaplatenej dane z príjmov podľa zákona č.595/2003 Z.z. o daní z príjmov v znení neskorších predpisov za zdaňovacie obdobie roku 2017 v prospech občianskeho združenia Obecná telovýchovná jednota BANKA, ktorého základným cieľom je starať sa o rozvoj futbalu v našej obci, s osobitným zreteľom na rozvoj mládežníckeho futbalu. Prispejte tak k zlepšovaniu podmienok pre športujúce deti a to hlavne pre družstvo prípravky a pre družstvo žiakov. Oslovte svojich známich či kolegov v práci, budeme radi.

AKO na to?
Vypýtajte si od svojho zamestnávateľa „Potvrdenie o zaplatení dane….. za rok 2017“ a na základe neho vyplňte toto tlačivo.
Vyplnené obe tlačivá doručte buď na daňový úrad podľa Vášho bydliska, alebo odovzdajte štatutárovi OZ OTJ Banka Ing. Miroslavovi Semanovi (033/7745005, 0948/029473) priamo na futbalovom ihrisku každý utorok a štvrtok v čase od 16,00 do 17,00 hod.

Peniaze použijeme na:
– prípravu mladých športovcov na futbalové turnaje
– nákup športových potrieb
– dopravu na futbalové zápasy
– pitný režim

Súčasne dávame do pozornosti základné údaje OZ OTJ Banka:
Prijímateľ-názov: Obecná telovýchová jednota Banka
Bananská 35, 921 01 Banka, Slovenská republika
Právna forma : občianske združenie
Č.ú. prijimateľa : SK59 0200 0000 0000 8163 3212
Banka prijímateľa : Všeobecná úverová banka, a.s.
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO) : 34 016 856

S úctou a vďakou za Vami prejavený záujem,

Štatutárny zástupca OZ OTJ Banka – Ing. SEMAN Miroslav